www.zalkovice.cz

OBECNÍ ÚŘAD ŹALKOVICE - Zásady zpracování osobních údajů

1. Obecné informace

1.1. Zastupitelstvo obce Žalkovice vzalo na vědomí pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů v samostatné a přenesené působnosti obce v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“).

1.2. Zastupitelstvo obce Žalkovice bere na vědomí povinnosti dodržovat pravidla pro práci s osobními údaji dle GDPR. Starosta obce v (některých případech pověřenec obce) je povinen zajistit dodržování těchto pravidel při zpracování osobních údajů.


2. Zákonnost zpracování

2.1. Obec Žalkovice zpracovává osobní údaje výhradně v souladu s právními důvody stanovenými GDPR, pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu. Účely zpracování osobních údajů a dobu jejich zpracování eviduje obec pro jednotlivé agendy v analýze GAP – záznamy o činnostech zpracování.

2.2. K osobním údajům mají přístup pouze pověřené osoby, v rámci plnění svých úkolů a povinností.

2.2.1. U zaměstnanců je tento krok vytyčen systémem pověření a patřičnou smlouvou.

2.2.2. U ostatních osob spolupracujících s obcí je chráněna mlčenlivost smlouvou upravující vztah správce a zpracovatele.

2.3. V případech, kdy obec hodlá v souladu s GDPR zveřejnit osobní údaje, například ve zpravodaji obce nebo na internetových stránkách, vždy předem posoudí vhodnost a rozsah tohoto zveřejnění.


3. Technická a organizační bezpečnostní opatření

3.1. Obec Žalkovice provedla následující technická a organizační opatření:

3.1.1. Jednotlivá pravidla pro práci s osobními údaji jsou stanovena ve vnitřních směrnicích obce, zejména ve směrnicích 01/2018 a 02/2018. Tyto směrnice jsou volně přístupné pro všechny oprávněné osoby.

3.1.2. Veškeré dokumentace obsahující osobní údaje jsou v listinné formě zabezpečené v prostorech, které jsou uzamykatelné, a ke kterým má přístup pouze pověřená osoba.

3.1.3. Veškeré dokumentace obsahující osobní údaje jsou v elektronické formě zabezpečené na chráněné výpočetní technice.

3.1.4. Obec sepsala evidenční list, na kterém má jasně sepsanou evidenci klíčů, od jednotlivých prostor, v nichž se zpracovávají nebo uchovávají osobní údaje.

3.1.5. K jednotlivým dokumentacím, které obsahují osobní údaje, má přístup pouze pověřená osoba dle vnitřního systému pověření obce.


4. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

4.1. Obec Žalkovice zřizuje funkci pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým se stává pan Jaroslav Jordán, e-mail: poverenec@jjpgroup.cz, tel.: 777 722 720 (dále jen „pověřenec“).

4.2. Pověřenec plní povinnosti dle oddílu 4 GDPR v souladu se smlouvou upravující povinnosti pověřence a obce.


5. Závěrečná ustanovení

5.1. Zásady zpracování osobních údajů jsou platné od podpisu starosty obce.

V Žalkovicích dne 25.5.2018


© Obec Žalkovice
ObecOnLine 2009-20


Tisk ze stránek www.zalkovice.cz, všechna práva vyhrazena.
21.09.2020 v 02:19:19, © Obec Žalkovice 2020