www.zalkovice.cz

OBECNÍ ÚŘAD ŽALKOVICE

Povinně zveřejňované informace dle Zák. 106/1999 Sb. (dle vyhlášky č.442/2006 Sb.)

1. Oficiální název

Obec Žalkovice


2. Důvod a způsob založení

Důvod a způsob založení povinného subjektu jsou dány zákonem č. 128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení), ve kterém jsou stanoveny podmínky pro činnost obce i obecního úřadu.


3. Organizační struktura

Obec zastupuje a jejím jménem jedná starosta.

Obec se řídí při své činnosti zákonem č. 128/2000 Sb. O obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Vyřizování záležitostí pro občany:


Příspěvkové organizace

4. Kontaktní spojení

Kontaktní informace


5. Případné platby lze poukázat


6. IČO

00 28 79 62


7. DIČ

Obec Žalkovice není plátcem DPH.


8. Dokumenty

8.1. Seznam dokumentů

8.2. Rozpočet

9. Žádost o informace

Informace lze získat na Obecním úřadě Žalkovice

Adresa, telefon a úřední hodiny:

Kontaktní informace

Informace se zveřejňují těmito způsoby:
 • na úřední desce obecního úřadu
 • prostřednictvím internetu
 • hlášením místního rozhlasu

10. Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí, stížností, podnětů a pod., je v podatelně u hospodářky nebo starosty na Obecním úřadě.

Příjem je rovněž realizován pomocí elektronické podatelny obec@zalkovice.cz
Další informace o elektronické podatelně

Všechny žádosti a jiná podání by měla být v písemné formě opatřena vlastnoručním podpisem a pokud nejsou podána osobně, nebo druhou osobou na obecním úřadě, je možné toto zaslat poštou na adresu obecního úřadu, nebo ústně do protokolu osobně na obecním úřadě.

Termíny pro vyřízení:

 • úplné žádosti - obecní úřad poskytne žádanou informaci do 30 dnů,
 • je-li žádost neúplná, obecní úřad vyzve do 15 dnů žadatele o doplnění žádosti, toto musí žadatel provést do 30 dnů. Pokud tak neučiní, obecní úřad vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
 • v případě, že se požadované informace nevztahují k působnosti obecního úřadu, žádost se odloží a tato skutečnost se sdělí do 15 dnů žadateli.

Rozhodnutí ve správním řízení obec vydá:

 1. jestliže občan na výzvu obecního úřadu svoji žádost nedoplnil nebo neupřesnil
 2. jestliže obecní úřad žádosti buď zčásti nebo zcela nevyhoví

Rozhodnutí vydá obecní úřad ve lhůtě pro vyřízení žádosti a doručuje se do vlastních rukou žadatele.


11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí ve správním řízení se lze odvolat do 15ti dnů ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno.

Odvolat se může žadatel k nadřízenému orgánu, uvedenému v rozhodnutí, prostřednictvím obecního úřadu.


12. Formuláře

Formuláře ke stažení


13. Návody na řešení nejrůznějších životních situací

Řešení životních situací


14. Předpisy

14.1. Nejdůležitější používané předpisy

Seznam předpisů, podle kterých se obecní úřad řídí a rozhoduje:

 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • zákon č. 7/1967 Sb. o správním řízení
 • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 • zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu

Platné obecně závazné vyhlášky:

Platné obecně závazné vyhlášky


14.2. Vydané právní předpisy

Neuvedeno


15. Úhrady za poskytování informací

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

Neuvedeno

15.1. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací

Neuvedeno


16. Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenčních smluv

Neuvedeno

16.1. Výhradní licence

Neuvedeno


17. Výroční zprávy podle zákona 106/1999 Sb.

Výroční zprávy


© Obec Žalkovice
ObecOnLine 2009-20


Tisk ze stránek www.zalkovice.cz, všechna práva vyhrazena.
21.09.2020 v 00:40:17, © Obec Žalkovice 2020